Scholten Ruimtelijk Advies

Planjurist gemeente Nijkerk

Als planjurist in de gemeente Nijkerk heb onder andere de unanieme vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied begeleid. Daarbij is ingegaan op een veelheid van zienswijzen. Getracht is, om binnen de kaders van het gemeentelijk beleid zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan deze zienswijzen.

Naast het bestemmingsplan buitengebied heb ik diverse particuliere initiatieven begeleid. Dit betroffen zowel inbreidingsplannen als plannen in het buitengebied (onder andere ruimte-voor-ruimte).
Het afhandelen van verzoeken om tegemoetkoming in planschade maakte ook onderdeel uit van mijn werkzaamheden.